Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enigste die wij aanvaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden op alle verkopen, in de winkel of via internet. De voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de klant bij een bestelling te plaatsen of een overeenkomst te sluiten door een bestelbon, offerte of factuur. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben zonder voorbehoud.

Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, Reprobel, Recupel, Auvibel en Debat bijdrage. In deze prijzen zitten geen, transport-, montage- of installatiekosten.  Deze offertes blijven steeds 7 dagen geldig. Dream PC vraagt een voorschot bij de bestelling alvorens de producten of diensten uit te voeren.

Indien de factuur niet betaald is binnen de vermelde betalingstermijn, is een intrest van 10% per jaar van rechtswege en zonder in gebrekenstalling verschuldigd aan Dream PC. Alle extra kosten zullen boven op de verschuldigde bedragen geteld worden, zoals de kosten van communicatie en kosten en erelonen van de advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Buitenlandse BTW-plichtige klanten dienen dit steeds op voorhand te melden en een bewijs van BTW nummer mee te brengen vooraleer er een intracommunautaire factuur wordt opgemaakt. Indien het geen buurland betreft, wordt een factuur met BTW opgemaakt, na het opsturen van de exportpapieren wordt een credit nota opgemaakt en de BTW teruggestort naar de rekening van de klant. Op deze regel kunnen in bepaalde gevallen uitzonderingen gemaakt worden (schepen, rederijen,…)

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, shops, website’s en folders, gelden slechts bij benadering.

Aanbod en bestellingen

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding van het tegendeel zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend en gelden zolang de voorraad in ons magazijn of bij de fabrikant strekt.

Leveringstermijn en leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn, indien vermeld, dienen als aanduiding en zijn geen voorwaarde van de verkoop. Deze leveringstermijn wordt slecht indicatief aangeduid.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van Dream PC tot gehele betaling van de factuur. In geval van niet tijdige betaling heeft Dream PC het recht om de geleverde producten bij de klant terug te halen, ook indien deze reeds geïnstalleerd zijn. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

Aansprakelijkheid

Dream PC staat niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt werd door een defect van goederen vanaf de levering. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal Dream PC aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, behoudens door de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze voorziene omstandigheden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verlies van gegevens.

Garantie

Op de meeste goederen geeft Dream PC een zogenaamde ‘carry-in’ garantie op fabricage en materiaalfouten.
Uitzonderingen hierop zijn laptops, notebooks, printers, harde schijven, deze hebben een pick-up en return garantie. Tevens is er geen garantie op verbruiksmaterialen.


Op Dream Inkt is een beperkte garantie, deze garantie houd in dat er binnen de 5 werkdagen met een niet werkend patroon dient aangeboden te worden voor garantie.


Op software is er geen garantie, alsmede ook niet op verlies van gegevens.


De consumentengarantieperiode is op de meeste producten 2 jaar. Op sommige producten of onderdelen hiervan worden afwijkende garantievoorwaarden gegeven.

Voor een uitgebreide uitleg van de garantie kan u naar deze link surfen.

Klachten

Een klacht dient duidelijk te zijn. Bij ontvangst van de producten dient de klant , binnen de 8 kalenderdagen, de producten te inspecteren op gebreken en non-conformiteit. Indien er een klacht is dienen deze via mail kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 kalenderdagen. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op herinvoering van de opdracht.

Bedenktijd

Het is wettelijk geregeld, na ontvangst van producten die via internet zijn gekocht, de klant een bedenktijd heeft van 14 werkdagen. Dit geeft de klant recht op de verkoopverplichting zonder rede op te zeggen en de producten op kosten van de klant terug te bezorgen aan Dream PC.

Dit recht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Consument zijn;

  • Niet op maat vervaardigd producten;

  • Speciaal besteld zijn voor de klant mits er geen voorraad van wordt aangelegd;

  • Geen geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten;

  • De verzegeling van het product mag niet verbroken zijn.

Als de klant het product reeds betaald heeft, zal het bedrag teruggestort worden op een door de klant opgegeven IBAN nummer, na ontvangst van het product, binnen de 30 kalenderdagen.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens van de klant die door ons worden opgeslagen in onze database, worden niet misbruikt voor andere doeleinden. Deze worden ook niet verkocht aan derde partijen. Indien de klant inzicht wil in zijn dossier kan hij dit door eenvoudig dit te vragen. Indien er persoonlijke gegevens gewijzigd zijn, kan de klant deze door een simpele vraag laten wijzigen. Als de klant zijn gegevens wil laten wissen uit onze database, kan dit door een verzoek via brief of mail in te dienen bij Dream PC.

Handelsmerk

De fabriek – of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Dream PC afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Herstellingen

Dream PC voert ook herstellingen uit aan toestellen. Hiervoor wordt er steeds aan de klant de nodige gegevens gevraagd.

De klant krijgt steeds een herstelbon mee bij het afgeven van zijn te herstellen product. Op deze herstelbon staat steeds een herstelbon nummer voor de verdere communicatie. Dit document dient afgegeven te worden bij het afhalen van het herstelde product.

De klant heeft dan 3 maanden de tijd om zijn product op te komen halen. Indien, zonder verwittiging van de klant, deze termijn word overschreven, en Dream PC nog 1 maal contact heeft gehad met de klant, zal het product automatisch eigendom worden van Dream PC zonder recht op terugeising of schadevergoeding van de klant.

Dream PC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens, de klant dient zelf te voorzien voor een backup.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit desbetreffende overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Wijzigingen

Dream PC behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op te hoogte te brengen en zonder enige mogelijkheid voor de klant gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen in onze verkoopsvoorwaarden hebben voorgedaan.

Snelle service

Wij herstellen 80% binnen de 2 werkdagen

Maatwerk

Wij leveren alle soorten maatwerk

Producten

+ 65000 producten verkrijgbaar

ondersteuning

24/7 ondersteuning via mail

Dream PC, Witvenstraat 200,2940 Hoevenen

Openingsuren: Di-Za van 10 tot 17u

Betaalmogelijkheden

Copyright © 2020 Dream PC. All Rights Reserved.  Algemene voorwaarden - Pravicybeleid